Communication is the key!

कुठल्याही नात्यामध्ये संवाद खूप महत्वाचा असतो. त्यात ते नाते पती पत्नीमधील असेल तर संवाद हा त्या नात्याचा पाया असतो.  जर एकमेकांसोबत संवाद नसेल तर ते नात एखाद्या सुकलेल्या झाडासारखे असते. आतून पोकळ, पण बाहेरून दिसायला मात्र अखंड… Continue reading